โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกกูยิ – เจาะแห ตำบลปูโยะ หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%8a %e0%b […]

Read more

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าคลุมสตรี หมู่ที่ 4 บ้านปูโปะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

แบบปปช.07

Read more

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาอุทยานผ้าปาเต๊ะ ชุมชนเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ปร.4 ปร.5 ปร.6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

Read more

วงเงินงบประมาณที่ได้รรับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนทรายทอง

ปปช.01ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนทรายทอง ปร.4-แผ่น-1ปรับปร […]

Read more

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซรายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาเสมัส

ปปช.01-ศูนย์เด็กเล็ก-ม.1-ปาเสมัส (1) ปร.4-แผ่น-1-ศูนย์เด็กเล […]

Read more

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดดารุลอาบีดีน บ้านซรายอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาเสมัส

ปปช.01-ปรับปรุงรั้วมัสยิดดารุลอาบีดีน-ม.1-ปาเสมัส (2) ปร.4-แ […]

Read more

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารมัสยิดบ้านกูแบอีแก หมู่ที่ ๔ ตำบลปูโยะ

ปปช.01โครงการปรับปรุงอาคารมัสยิดบ้านกุูแบอีแก ปร.4-ปรับปรุงอ […]

Read more
1 2 3 6